Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Getting over a painful experience 
is much like crossing the monkey bars. 
You have to let go at some point 
in order to move forward. 
~ C.S. Lewis ~

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014