Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

"The art  
does not always mimic the artist. 
You never know the real person 
until you slide beneath their surface"
~ Chris Meris ~
- 'If I were you' by Lisa Renne Jones -

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

"Fairy tales are more than true: 
not because they tell us
that dragons axist, 
but because they tell us that 
dragons can be beaten."
~ Neil Geiman, Caroline ~

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014