Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

"You have this one life. 
How do you wanna spend it? 
Apologizing? Regretting? 
Questioning? Hating yourself? 
Dieting? Running after people who don't see you? 
Be brave. Believe in yourself. 
Do what feels good. Take risks. 
You have this one life. 
Make yourself proud." 
~ Beardsley Jones ~

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου